Algemene voorwaarden JR Personal Coaching BV

Artikel 1: Begrippen

De organisatie: JR Personal Coaching. Overeenkomst: De overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van JR Personal Coaching waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de trainingen en coachingstrajecten bij JR Personal Coaching, en zich akkoord acht met de algemene voorwaarden bij het invullen van het intake formulier.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij JR Personal Coaching voor het deelnemen van één van de coachingstrajecten en/of personal training. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van JR Personal Coaching geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien JR Personal Coaching het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen, dient de klant dit te doen.

Artikel 3: Intakeprocedure

Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad of een intakeformulier te hebben ingevuld. Het formulier dient volledig ingevuld aan JR Personal Coaching te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de coaching & trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan JR Personal Coaching door te geven.

Artikel 4: Tijdstip en plaats

Bij bevestiging van de inschrijving zal JR Personal Coaching meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is JR Personal Coaching bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor JR Personal Coaching alsook de klant. Een trainingssessie met JR Personal Coaching vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door.

Artikel 5: Uitvoering van de opdracht

Op JR Personal Coaching rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud wordt bepaald door JR Personal Coaching. JR Personal Coaching voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat JR Personal Coaching niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Voor elke door JR Personal Coaching aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. JR Personal Coaching kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. JR Personal Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. JR Personal Coaching is niet aansprakelijk wanneer, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. JR Personal Coaching is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door JR Personal Coaching gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor alsdan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen JR Personal Coaching wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel tengevolge van uitvoering van diensten die JR Personal Coaching aanbiedt. JR Personal Coaching is wel aansprakelijk wanneer JR Personal Coaching Training op enigerlei wijze schade lijdt en deze te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door JR Personal Coaching gegeven instructies door deze klant. De klant dient JR Personal Coaching te vrijwaren voor schade die hij of zij bij andere deelnemers veroorzaakt.

Artikel 7: Ontbinding

JR Personal Coaching is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Brugge. Een kopie van inschrijving in de nieuwe gemeente dient te worden overlegd aan JR Personal Coaching.

Artikel 8: Betalingsvoorwaarden

Bij de overeenkomst van klant en JR Personal Coaching zal JR Personal Coaching meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is JR Personal Coaching gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit en coachingstrajecten te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan JR Personal Coaching te voldoen. Indien JR Personal Coaching over dient te gaan tot incasso van haar vordering op u, bent u tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijk rente verschuldigd. Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd mag JR Personal Coaching een bedrag van €40,- aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te voldoen. Op de diensten van JR Personal Coaching is het BTW 21%-tarief van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is JR Personal Coaching gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

Artikel 9: Ziekmelding

Indien de klant niet kan deelnemen aan een personal trainingssessie wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan JR Personal Coaching. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. Bij het onderbreken wegens ziekte geldt een eigen risico van twee weken, de overeenkomst kan vervolgens voor maximaal een jaar worden stilgelegd en dat alleen op grond van een medische verklaring door een erkende arts.

Artikel 10: Overmacht, vakanties en algemene erkende feestdagen

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. JR Personal Coaching is niet gehouden aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van JR Personal Coaching wordt voor de deelnemer een alternatief geboden of de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat JR Personal Coaching ziek is.

Artikel 11: Gezondheid

De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van JR Personal Coaching zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met JR Personal Coaching aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na het traject of de personal trainingssessies te melden aan JR Personal Coaching.

Artikel 12: Vertrouwelijkheid

JR Personal Coaching is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen van persoonlijke informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van JR Personal Coaching gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld. Informatie en foto’s ontvangen in verband met de coachingstrajecten en resultaten van de klant mogen wel steeds gebruikt worden door JR Personal Coaching op website en sociale media.

Artikel 13: Intellectueel eigendom

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door JR Personal Coaching voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van JR Personal Coaching. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van JR Personal Coaching. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software etc, ten behoeve van JR Personal Coaching zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door JR Personal Coaching ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door JR Personal Coaching zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

Artikel 14: Geschillen

Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot JR Personal Coaching. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar JR Personal Coaching is gevestigd. In alle gevallen is het Belgisch Recht van toepassing.